• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Termin „bezpieczeństwo żywności” określa ogół warunków, które muszą być spełnione przez producenta produktu żywnościowego. Dotyczą one stosowania substancji dodatkowych, aromatów, poziomu substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów oraz warunków napromieniowania żywności i cech organoleptycznych wyrobu, ale również działań, które powinny być podjęte na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.

Mając na celu bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wytwarzanych wyrobów producent żywności zobowiązany jest do przestrzegania podczas produkcji żywności wymagań higienicznych. Artykuł „Higiena produkcji zdrowej żywności na małą skalę w warunkach domowych” skupia się na zagadnieniu higienicznego wytwarzania żywności przeznaczonej do sprzedaży w warunkach domowych tj. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego, w pomieszczeniu w którym na co dzień przygotowywane są posiłki.

Link do artykułu  PDF 0,8 MB

 

 

Produkty tradycyjne i regionalne to produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami z najwyższej jakości surowców odzwierciedleniem czego jest uzyskanie wysokiej ceny i wzrost dochodów producentów. Ich wytwarzanie i sprzedaż aktywizuje gospodarczo region, podnosi jego atrakcyjność, wzmacniając lokalną tożsamość, przyczyniając się do poprawy jego konkurencyjności. Najistotniejszą cechą produktów regionalnych i tradycyjnych jest specyficzna jakość, która jest konsekwencją tradycyjnego sposobu wytwarzania. Unikalna jakość może wynikać także z otoczenia – oddziaływania czynników naturalnych będących charakterystycznymi dla danego obszaru np. usytuowanie terenu, jakość gleby, klimat, roślinność.

Produkty regionalne i tradycyjne dla Europy stanowią także wartość kulturową. W Unii Europejskiej realizacja polityki jakości żywności polega na wyróżnieniu znakami i nadaniu certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wyrobów rolno-spożywczych, wywodzących się z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjnym sposobem produkcji. Realizowana polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji.

Do pobrania:

Pełna treść opracowania

 

 

W dniach od 29 marca do 12 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca”. Celem realizacji operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw obejmujących ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszących lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujących się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.

O wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna (EPI) w skład której wchodzi co najmniej 5 rolników oraz która ma nadany nr identyfikacyjny o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440). Grupa powinna posiadać zdolność prawną lub działać na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo innej umowy określającej sposób wspólnej realizacji operacji i wspólnego ubiegania się o przyznanie pomocy.

Wsparcie w ramach działania „Współpraca” może być przyznane min. na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, na zakup lub instalacji wyposażenia lub na odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji.

Więcej informacji

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zwraca się z prośbą do uczestników łańcucha dostaw o zapoznanie się z projektem ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Uwagi do ustawy można zgłaszać, w ramach konsultacji publicznych do dnia 05.03.2021 r.

Link do strony MRIRW z ogłoszeniem

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oddaje do Państwa dyspozycji opracowanie pozwalające na prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym w systemie elektronicznym.

Opracowanie skierowane jest do rolników prowadzących i zarejestrowanych w Rolniczym handlu detalicznym, także dla własnych celów by sprawdzić warunki prowadzenia „rhd”, dla doradców rolniczych, w celach szkoleniowych.

Aplikacja pod nazwą Pomocnik prowadzenia ewidencji sprzedaży – rhd_2021_1 jest do pobrania poniżej oraz w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej na stronie CDR O/Radom.

Do pobrania:

Aplikacja