• Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa

  Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

 • Przetwórstwo mleka

  Przetwórstwo mleka

 • Przetwórstwo mięsa

  Przetwórstwo mięsa

 • Przetwórstwo owoców

  Przetwórstwo owoców

 • Przetwórstwo zbóż

  Przetwórstwo zbóż

Centrum Doradztwa informuje, że w ramach operacji KSOW na lata 2022-2023 pn. „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” przeprowadziło badanie ankietowe pn. „Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy producentów i konsumentów”. Celem badania było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań rolników w zakresie możliwości sprzedaży produktów żywnościowych z wykorzystaniem internetu ze szczególnym uwzględnieniem portalu Polski e-bazarek oraz określenie czynników wpływających na zachowania konsumentów , które związane są z dokonywaniem zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Polski e-bazarek.

W dniach 23-24 sierpnia br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 zorganizowało w Bydgoszczy konferencję „Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności – przykłady w zakresie możliwych rozwiązań organizacji KŁŻ”. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Wydarzenie było dedykowane przede wszystkim doradcom jednostek doradztwa rolniczego oraz rolnikom. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele realizujący projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności w ramach działania Współpraca, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz samorządów.

Celem konferencji było w szczególności ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między, rolnikami produkującymi i dostarczającymi żywność bezpośrednio konsumentom ostatecznym, w ramach RHD, MLO czy sprzedaży bezpośredniej, a także podmiotami zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności. Konferencja była również doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie sprzedaży żywności w krótkich łańcuchach dostaw, prezentacji podmiotów, które prowadzą produkcję żywności na bazie surowców pozyskiwanych z własnego gospodarstwa oraz przedstawienia możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w małych zakładach produkujących żywność.

Otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele CDR O/Radom oraz Pani dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans prof. SGGW w Warszawie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zagadnienia, które były prezentowane przez prelegentów oraz nakreśliła aspekty funkcjonowania i nowe trendy na rynku żywności produkowanej w KŁŻ. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę konsumenta jako kreatora zmian na rynku żywności. Jedną z bardzo ważnych wartości, która uległa nasileniu w ostatnim okresie przy zakupie żywności jest patriotyzm zakupowy i uwrażliwianie konsumentów na kraj pochodzenia żywności. Zjawisko to ma znaczący wpływ na zwiększone zainteresowanie konsumentów żywnością polskiego pochodzenia. Barierą ograniczająca jej zakup jest jej dostępność oraz ograniczony asortyment.

Wprowadzający w zagadnienia konferencji wykład pt. „Znaczenie i rola żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu przez rolników w systemie KŁŻ” wygłosiła mgr Marta Skrzypczyk, przedstawicielka Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW w Warszawie. Na podstawie badań oraz analiz naukowych przedstawiła koncepcje oraz zmiany zachodzące w polskim i europejskim łańcuchu dostaw żywności. Jak wynika z danych w KŁŻ zaangażowanych jest w Polsce co najmniej 21% (272 tys.), (dane GUS, spis rolny).natomiast udział KŁŻ w obrotach żywnością wynosi około 7-10%. Czynnikiem ograniczającym rozwój KŁŻ w ostatnim okresie jest pogłębianie się dysproporcji pomiędzy cenami uzyskiwanymi przez rolników a cenami płaconymi przez konsumentów. Jednocześnie ewaluują zmiany w hierarchii wartości łańcucha żywności na świecie i w Polsce. W modelu perspektywicznym zmian, oprócz rolnictwa, przemysłu spożywczego i handlu to konsument stanowi najważniejsze ogniwo w łańcuchu marketingowym żywności. Zachętą do zakupu żywności sprzedawanej przez rolnika jest stały rozwój takiej sprzedaży, lepsza dostępność, większy wybór produktów, możliwość prześledzenia skąd pochodzi żywność. W ujęciu społecznym można zaobserwować zwiększoną interakcję między producentem a konsumentem polegającą na wzroście zaufania konsumentów do producentów takiej żywności, poczuciu spójności społecznej ale jednocześnie następuje zmiana nawyków i wzrost poziomu wiedzy konsumentów co do walorów jakościowych i zdrowotnych żywności kupowanej w KŁŻ. Prelegentka podkreśliła, że pomimo korzystnych rozwiązań prawnych dotyczących możliwości produkcji i sprzedaży żywności przez producentów rolnych czynnikami ograniczającymi rozwój KŁŻ są:

 • niestabilne obroty związane z nieprzewidywalnością zapotrzebowania na oferowane produkty,
 • wysokie koszty transportu, przechowywania,
 • niechęć producentów rolnych do podejmowania „zbiorowych” inicjatyw,
 • brak dostępu do inwestycji/kapitału na infrastrukturę, środki transportu i inne potrzeby,
 • brak specjalistycznej wiedzy, doświadczenia,
 • trudności z dotarciem do konsumentów (problemy z przepływem informacji).

Jesteś uczniem szkoły technicznej lub zawodowej?
Poszukujesz praktyk zawodowych w okresie wakacji?
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z pracą?
To świetnie! Zarabiaj i ucz się podczas PŁATNYCH 1-2 miesięcznych praktyk u jednego z naszych partnerów działającego w sektorze rolno-spożywczym!
Nie zwlekaj aplikuj już dziś: www.eitfoodrisfellowships.eu , zakładka RIS Youth!

 OPIS PROJEKTU:

RIS Youth to program stworzony dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, a także młodych absolwentów. Program oferuje praktyki zawodowe dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, szkolenia w miejscu pracy, w szczególności poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji związanych z pierwszą pracą oraz umiejętności miękkich. Celem projektu jest wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy w sektorze rolno-spożywczym i umożliwienie im zdobycia podstawowych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu w przyszłości. Beneficjenci RIS Youth otrzymają wsparcie opiekuna, który będzie opiekował się stażystą podczas jego praktyk, doradzał i przedstawiał wymagania danej pracy oraz jej harmonogram. Praktykanci RIS Youth otrzymają stypendium w wysokości 300-500 € / miesiąc (w zależności od trybu stażu). Zachęcamy do udziału i wypełnienia formularza aplikacyjnego w języku polskim: https://apply.eitfood.eu/courses/course/121-ris-youth.

program RIS Youth – zarabiaj i ucz się podczas płatnych 1-2 miesięcznych praktyk w sekorze rolno-spożywczym

 

 

2022 rok przyniósł kilka ważnych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego. 15 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. W styczniu Prezydent RP podpisał ustawę , która wchodzi w życie z dniem 04.02.2022r. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie możliwości pozyskania dodatkowego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw i zwiększenie możliwości rozwoju działalności RHD.

Wspomniana wyżej ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmiany w:

 •  ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
 •  ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1128, z późn. zm.).

Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ww. ustawy.

LOGO

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

 Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Polegają one na ograniczeniu liczby współpracujących podmiotów gospodarczych, minimalizowaniu pośredników, a także przyczyniają się do lokalnego rozwoju gospodarczego i zwiększenia dochodu gospodarstw rolnych. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych oraz produkcja w małych zakładach jest także jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz formą dywersyfikacji działalności związanej z obrotem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego jest szczególnie na starcie problem trudnym i złożonym. Oprócz wymagań etycznych prowadzenia takiej działalności inne dotyczą m.in. zagadnień technologicznych produkcji, certyfikacji, promocji produktów, logistyki, działań inwestycyjnych dotyczących dostosowania zakładu do standardów weterynaryjnych i sanitarnych. Aby wspomóc rolników w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zbytu wyprodukowanej żywności oraz wzbogacania oferty wyprodukowanej żywności w ramach operacji zaplanowano przedstawienie nowych i mniej popularnych działalności polegających na produkcji win gronowych i owocowych oraz produkcji wyrobów fermentowanych. Elementem operacji będzie także zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym w zakresie prezentowanych technologii oraz przedstawienie wymagań prawnych dotyczących prowadzenia tych działalności.

W ramach operacji w roku 2021 zrealizowano:

 1. konferencję w formie webinarium n.t „Wino , cydr, wyroby alkoholowe z własnych upraw - wyzwania stojące przed producentami";
 2. konferencję w formie webinarium n.t " Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych - produkty fermentowane",
 3. opracowano publikację w formie broszury „Wino gronowe i owocowe z własnych upraw - wyzwania technologiczne stojące przed producentami". Wersja elektroniczna wydawnictwa zamieszczona będzie na stronie internetowej https://www.cdr.gov.pl/

Celem opracowania jest przekazanie w formie wydawnictwa wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie prowadzenia procesu technologicznego oraz procedur prawnych jakie w tym zakresie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu rynkowego wyroby winiarskie. Wydawnictwo skierowane jest do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych, produkcją wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa.

Wydawnictwo przedstawia zagadnienia obejmujące wymagania prawne i technologiczne w formie utrwalonych materiałów, które trafią do szerokiej grupy odbiorców, a jednocześnie będą formą przekazania i utrwalenia informacji i zagadnień zaprezentowanych podczas konferencji. Publikacja składa się z niżej wymienionych rozdziałów tematycznych:

- zasady produkcji wina w Polsce- regulacje prawne,
- produkcja win gronowych w małym gospodarstwie,
- produkcja win owocowych, cydru w małym gospodarstwie,
- projektowanie małej winiarni, potrzebny sprzęt do wyrobu wina.

Do pobrania:

Publikacja